Booking / Regler for Klubfly

Roskilde Flyveklubs Klubfly

Formål

Formålet med RFK-KLUBFLY er, at hjælpe Roskilde Flyveklubs medlemmer til at flyve til den lavest mulige pris.

Medlemmer

Piloter og elever på Roskilde Flyveklubs Flyveskole, som er medlemmer af Roskilde Flyveklub og af Roskilde Flyveklubs Selvrisikofond, samt flyejere kan blive medlemmer af RFK-KLUBFLY. Dette sker ved henvendelse til forretningsføreren i RFK (se under Navne).

Ansøgere

Når du er meldt ind i Klubfly, downloader du Tilmelding til BookAircraft, Det understregede er et LINK der udfyldes og sendes til bookingadministrator som vedhæftning til en e-mail.

Du modtager i løbet af 1-2 dage et personligt login og oplysninger om brugen af Klubfly. Du vil derefter kunne reservere online efter Klubflys gældende regler.

Elever

Flyveskolens elever kan også tilmelde sig BookAircraft og foretage selvstændige reservationer, men de skal i videst muligt omfang koordinere bookningerne med instruktøren.

Booking og brug af fly

Al flybooking foregår online via BookAircraft. Flyvning i klubbens fly uden forudgående booking må ikke forekomme.

Link til BookAircraft er: www.bookaircraft.com/rfk

Bookingen kan også foretages via mobiltelefon. I så fald anvendes følgende link: www.bookaircraft.com/rfk/mobile

Når du er logget på, kan du bede browseren om at huske password og desuden (alt efter system) ”Tilføj genvej på startskærm”.

Booking ud over 12 timer betragtes som heldagsbooking. Heldagsbooking kræver mindst 2 timers flyvning på hverdage og mindst 3 timers flyvning pr. dag på lørdage samt søn- og helligdage. Dispensation herfra kan gives efter forudgående aftale med formanden. Dispensation er ikke nødvendig ved deltagelse i annoncerede klubture i RFK. Ved heldagsbooking, hvor der ikke er fløjet minimumstid, afregnes den manglende tid til kr. 200 pr. time. Hvis minimumstid ikke har kunnet opfyldes på grund af uforudsagt vejr eller andre uforudsigelige forhold, underrettes betalingsadministratoren. Book aldrig mere tid end nødvendigt.

Flyene skal altid efterlades aflåste og forsvarligt parkeret. Uden for hangar skal flyet tøjres og rorene låses. I hangar må flyet ikke bremses, men skal være sikret mod at rulle. Kabinen skal være ryddet op, og personlige ejendele må ikke efterlades. Aflever flyet i samme stand, som du forventer at finde det. Fly, hvor nøglen ligger i flyet, skal naturligvis ikke aflåses i hangar.

Flyet må kun landes på offentlige flyvepladser (jævnfør VFR Flight Guide, GEN 0.6-3). Hvis du agter at lande på en ikke offentlig flyveplads, skal du forud for din første beflyvning af pladsen på typen have formandens godkendelse.

I tilfælde, hvor flyet må efterlades på fremmed plads som følge af dårligt vejr, sygdom eller lignende (dog ikke på grund af tekniske problemer, hvorom der snarest efter problemets opståen foreligger en aftale med bookingchefen), påhviler det brugeren at afholde udgifter til hjemflyvning, der skal ske snarest muligt.

Det anbefales at læse "Aircraft remarks" inde på bookingsiden, før man booker fly.

Annullering

Skal ske med mindst 24 timers varsel med mindre særlige forhold gør sig gældende, sygdom, dårligt vejr, tekniske problemer eller lignende. Tidligere hjemkomst bør også afbookes af hensyn til andre brugere. Manglende overholdelse kan medføre udelukkelse fra bookingsystemet eller krav om betaling som anført under heldagsbooking.

Navne

Klubflys formand
Christian Zilstorff
Tlf. 4010 7901 (mobil)
Mail: cz@ddf.dk

Forretningsfører RFK
John Erik Christensen
jmteknik@post1.tele.dk
Tlf. 4011 2204 (mobil)

Bookingadministrator
Rex Andersen
Tlf. 3051 2450 (mobil)
Mail: rex@it.dk

Betalingsadministrator for BJF, CSC, CYF, EGU og TOI
Rex Andersen (se ovenfor)

Betalingsadministrator for klubbens fly, BLB, BLZ og TFK
John E Christensen (se ovenfor)

Kommunikation via BookAircraft

Bookingsystemet er udbygget, så du selv kan bestemme, for hvilke maskiner, du ønsker at modtage meddelelser via Bookingsystemet. Dette er for at undgå at den enkelte modtager mails fra systemet, som ikke er relevante eller uønskede.

Som opstart er alle maskiner sat som ønskede, men du kan via din profil anføre hvilke maskiner, du ønsker at modtage meddelelser om, både hvad angår bekræftelse af egne bookinger og generelle budskaber.

Det anbefales at du fjerner markeringen XNB med mindre du tilhører TMG-gruppen, da denne maskine kun er til disposition for denne lukkede gruppe.

I forbindelse med afbookinger, kan du, når du vælger Delete, vælge Notify, hvilket medfører, at besked om afbookingen tilgår alle, der ønsker besked om sletninger (cancellations). Såfremt du vælger at orientere (Notify) er det vigtigt at du afmærker Notify inden du klikker på Delete.

Endvidere henvises til kommunikationsmuligheden via Aircraft Remarks, hvor du kan indsætte en bemærkning på den enkelte maskine eller vælge en generel anmærkning.

Husk altid at undersøge Remarks når du booker en maskine. Her kan stå vigtige oplysninger om maskinens øjeblikkelige tilstand. Bemærk, at du her kan vælge om bemærkningen skal videresendes og til hvem. Det kan være ejeren eller alle øvrige (eller begge).

Desuden kan meddelelsen stiles til Future bookings. Det er vigtigt at benytte denne mulighed, hvis maskinen af en eller anden grund ikke er luftdygtig!

Bemærk, at der går nogen tid inden serveren har afsendt måske flere hundrede mails, så klik kun en gang.

Flyenes placeringer

På kortet herunder, kan du se hvor flyene holder parkeret i hangarerne.

  •          Du kan trække rundt på kortet
  •          Du kan zoome ind og ud med rullehjulet på din mus

Hvis du ikke kan finde den enkelte maskine, så vælg: Se større kort - og zoom ind

BLB, BLZ og TFK bytter plads indbyrdes alt efter hvilket fly, der kommer først "hjem". 

Fly, priser og nøgler

Fly: Type: Pris pr. Tachotime: Bankkonto: Nøgler:
OY-BLB PA28-151 1.300 pr.
time i luften. Altså 1300/60*antal minutter.
Rund gerne af til hele kr.
Reg: 0712
Konto: 0724726100
Klubbens hangar
OY-BLZ PA28-151 1.350 Reg: 0712
Konto: 8978443460
Klubbens hangar
OY-CPB Cessna 172 1.295 Reg: 0246
Konto: 4617173093
Klubbens hangar
OY-CSC ** PA-28RT-201
Arrow IV
1.550
Kun godkendte pladser
(ikke græs) og
min. 100 timer
som PIC
Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-CYF PA28 1.175 Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-EGU Cessna F172H 1.195 Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet
OY-TFK PA28-151 1.350 Reg: 0712
Konto: 3496898248
Klubbens hangar
OY-TOI PA28-140 1.175 Reg: 0246
Konto: 4617173093
I flyet

** Særligt vedrørende OY-CSC: Hvis du ikke har benyttet flyet før, skal du ringe til Klubflys formand før du booker flyet.

Brug af spil i klubbens hangar

SOP - Standard Operational Procedure beskriver brugen af spillet i klubbens hangar på Hangarvej D/E

Download vejledning i Brug af spil (pdf)

Download vejledning i brug af mover (pdf)

 

Startafgift

Som udgangspunkt betaler du startafgifter i lufthavnen efter endt flyvning. Er dette ikke muligt indbetaler du på kontoen til flyet kr. 100,00 for en almindelig start og kr. 30,00 hvis der er ”billige” starter.

Skulle der tilkomme et åbningsgebyr, indbetales yderligere kr. 630,00.

Startafgifter indbetales selvstændigt til samme konto og på samme vilkår som betalingen for flyvningen med teksten XXX f9999 dd/mm Sx/y, hvor S betyder betaling for start fulgt af x som står for antal almindelige starter. Hvis der også er billige starter vist som y, anføres disse efter en ”/”.

Eksempel: CYF f0215 31/5 S1/3

Betyder, at der indbetales kr. 190,00 til dækning af startafgifterne den 31/5 for CYF bestående af 1 almindelig og 3 billige starter.

Bemærk, at den pilot, som står for bookingen også er ansvarlig for betalingen.

Hvis startafgiften ikke betales rettidigt, tillægges efter samme retningslinjer som for flyvning et rykkergebyr. 

Betaling

Seneste betaling er 3 dage efter afsluttet flyvning. Ved senere betaling må du påregne et rykkergebyr. Ved betaling anføres fly registrering, Klubfly-nr., dato og tachotimer i formatet:

XXX f9999 dd/mm 9,99
for eksempel:
BLB f0023 27/05 1,23

Det betyder: Klubfly-medlem f0023 anvendte den 27. maj OY-BLB i 1,23 tachotime. Denne remse kan rummes i de fleste indbetalingssystemers kommentarfelt. Undlad at bruge anden tegnsætning eller OY.

Betaling for flere flyvninger, der er opført samlet i logbogen, kan slås sammen til en betaling. Angiv den første dato, hvis der er tale om flere.

Medlemmet må ikke være i restance med kontingenter til klubben eller skylde for tidligere flyvninger. 

Føring af journaler

Ved føring af flyets journal, skal du tydeligt angive fornavn og efternavn eller dit flyvernavn (NNN) og altid suppleret med dit Klubfly-nummer (f....).

Dit flyvernavn (NNN) må ikke anvendes alene i journalen, da det ikke er éntydigt. 

Føring af tachotid

Såfremt starttachotiden ikke stemmer, føres den rigtige starttacho på den følgende tomme linje, hvorefter der fortsættes normalt. Der må ikke rettes i det tidligere førte tachotal. 

Tankning

Tankning i Danmark sker normalt på flyets carnet. Hvis dette ikke er muligt, modregnes det aktuelle udlæg - husk kvittering, som skal videresendes til betalingsadministrator.

Hvis der tankes kontant i udlandet, modregnes den danske literpris i afregningen. Tankes på carnet i udlandet følger en efterregning på en eventuel merpris i forhold til den danske pris (BP, Roskilde).

Tekniske forhold

Enhver skade på flyene skal straks meddeles til formanden. Forhold vedrørende flyenes tilstand, mangler, tekniske problemer m.v. meddeles til flyejeren.

Forpligtelser

Der påhviler den enkelte bruger de forpligtelser, der ifølge lovgivningen påhviler en fartøjschef. Bruger er i alle henseender ansvarlig for det bookede materiel over for flyejer.

Erstatning

Bruger kan i intet tilfælde gøre erstatningskrav gældende for skader ud over, hvad der omfattes af flyets forsikring.

Al færden på flyvepladser/lufthavne af såvel pilot som ledsagere foregår på eget ansvar.

Forsikring

Alle flyene er ansvars- og kaskoforsikret og med passagerforsikring. Den aktuelle selvrisiko samt betingelser fremgår af flyets papirer.

Øvrige forhold

Rygning i flyene er ikke tilladt. Ovenstående bestemmelser gælder ikke for flyejerne. Flyejerne kan give de samme tilladelser som bookingchefen. For det tilfælde, at flyejer dispenserer fra reglerne, meddeles dette i hvert enkelt tilfælde i mail til bookingadministratoren.

CHECKLISTE - efter flyvehavari eller en alvorlig flyvehændelse

Her kan du downloade checklister efter havari eller en alvorlig flyvehændelse
 
Checkliste (Word - højreklik "Gem link som...")
 
Roskilde Flyveklub | Lufthavnsvej 30, 4000 Roskilde  | webmaster@roskildeflyveklub.dk